Kişisel Verileri Koruma Kurulunca

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA 6698
SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE(*) GÖRE İLAN EDİLEN VERİ SORUMLULARI
SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ

Veri Sorumluları

Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi

Kayıt için verilen süre

Kayıt için son tarih

Yıllık çalışan sayısı
50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek
ve tüzel kişi veri sorumluları

1.10.2018

12 ay

30.09.2019

Yurtdışında yerleşik
gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için

1.10.2018

12 ay

30.09.2019

Yıllık çalışan sayısı
50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana
faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi
veri sorumluları

1.10.2019

15 ay

31.03.2020

Kamu kurum ve kuruluşu
veri sorumluları

1.04.2019

15 ay

30.06.2020

(*)GEÇİCİ MADDE 1-(2) Veri sorumluları,Kurul tarafından
belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt
yaptırmak zorundadır.